Notes
Legals

Contacta con nosotros

NETPRESS (d'ara endavant “el titular”) insta a l'usuari d'aquest lloc web (d'ara endavant “l'usuari”) al fet que llegeixi els aspectes legals que a continuació s'exposen. El fet de navegar per aquest lloc web implica el seu coneixement i acceptació.

D'acord amb el RGPD (Reglament (UE) 2016/679) de Protecció de Dades, la Llei 34/2002 d'11 de juliol sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i el Reial decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, el titular informa a l'usuari dels següents aspectes legals:

 

Protecció de dades

Segons l'establert en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), proporcionem a l’usuari la informació detallada de protecció de dades que s'exposa a continuació:

 • Finalitat: Li informem que les dades de caràcter personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
 • Legitimació: Les dades de caràcter personal obtingudes en aquesta pàgina web, així com l'oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l'interessat. L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la sol·licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

 

 • Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

 • Drets: L’usuari, com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació dels quals siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats amb els quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar-los excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre'ls o sol·licitar que els hi proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra banda (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies, li informem que tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti significativament de manera similar.

 

 

Condicions d’ús

 • El titular no es responsabilitza de la qualitat de la navegació ni de la velocitat d'accés. Tot usuari que accedeixi a aquest lloc web es compromet a fer-ho conforme a la llei, la moral i l'ordre públic, en quan a l'accés i la navegació.
 • Es prohibeix la introducció de virus que puguin perjudicar a aquest lloc web en si o a tercers. La navegació realitzada per l'usuari estarà sota la seva responsabilitat. De la mateixa manera, es prohibeix l'enviament i/o la transmissió de qualsevol tipus de material violent, amenaçador, difamatori, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob, pornogràfic o en qualsevol manera ofensiva que constitueixi o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.
 • El titular ha pres totes les precaucions per evitar la propagació de virus informàtics. Encara així es recomana que el receptor de tot missatge informàtic realitzi els seus propis controls. El titular no acceptarà cap responsabilitat per danys que es puguin sofrir per aquests factors.
 • La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en aquest lloc web és de l'usuari. El titular no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibilitin, a través d'aquest lloc web, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control del titular.
 • El titular es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com a comunicació comercial i sense que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. A aquests efectes no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients del titular sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l'empresa.
 • El titular podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en aquest lloc web, així com la seva configuració i presentació.

 

 

Propietat intel·lectual

 • El titular no permet, ni total ni parcialment, la reproducció, publicació, divulgació, tractament informàtic, distribució, difusió, modificació, ús comercial, transformació o descompilació en qualsevol suport o format de cap dels elements d'aquest lloc web sense el seu permís previ i per escrit. L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb qualsevol altre fi.
 • Els noms comercials, marques, logotips o signes distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en aquest lloc web estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars.